ശ്രീ. ജോർജ്ജ് മാത്യു വിന് ഏറ്റവും മികച്ച അദ്ധ്യാപകനുള്ള ദേശീയ അവാർഡ്‌ ലഭിച്ചു.


കറ്റാനം വലിയപള്ളി ഇടവകാംഗവും ഡൽഹി ജസ്പാൽ കൗർ പബ്ലിക് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പളുമായ മാണിപറമ്പിൽ ശ്രീ. ജോർജ്ജ്  മാത്യു വിന്  ഏറ്റവും മികച്ച അദ്ധ്യാപകനുള്ള ദേശീയ അവാർഡ്‌  ലഭിച്ചു. ശ്രീ. ജോർജ്ജ്  മാത്യു വിന്  കറ്റാനം വലിയപള്ളിയുടെയും യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും അഭിനന്ദനങ്ങൾ.

 
DESIGN BY SIJU GEORGE